Aquestes Condicions de Servei regulen l'adquisició a través del lloc web www.ecoalimentaria.es, per part dels clients d'Ecoalimentaria (en endavant “clients”) a l'empresa Ecoalimentaria d'acord amb les dades fiscals indicades a continuació (en endavant “Ecoalimentaria”).

Les dades fiscals d'Ecoalimentaria són:

Joan Garcia Arnal

NIF 35089276Q

C/ Canigó 94, 08031 Barcelona

Per comprar via web cal que el client es registri com a usuari del portal Ecoalimentaria i accepti les Condicions de Servei. Aquesta acceptació significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de condicions de servei en el moment d'accés al web. En cas de no acceptar-les, cal clicar a Cancel·lar i abandonar el procés de compra.

Naturalesa de la tenda virtual

La tenda es destina a consumidors finals i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client està legalment autoritzat per actuar, i sempre dins de l'àmbit d'activitats del servei de compra.

Queda expressament prohibida la revenda dels productes adquirits a la nostra tenda virtual.

El client declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient, i accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés a la tenda virtual i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

Ecoalimentaria es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la tenda virtual, així com a suspendre temporalment o definitiva el seu accés.

Operativa de la tenda virtual

Registrar-se

Quan el client accedeix per primera vegada al web, i abans de poder ultimar el procés de compra, cal que es registri emplenant el formulari de registre. Rebrà per email el seu nom d'usuari i contrasenya per a futures compres. El client és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de les seves claus d'accés.

El client pot modificar les seves dades en tot moment a través de l'opció Modificar Perfil o per telèfon trucant al 934270707. També pot activar o desactivar la possibilitat de rebre emails informatius.

Preus i assortiment de productes

Els productes oferts són quasi en la seva totalitat pertanyents a l'agricultura i ramaderia ecològiques, amb els avals pertinents d'acord amb el Reglament (CE) 834/2007 de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetat de productes ecològics. La certificació pels productes produïts a Catalunya correspon al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Si algun producte no està certificat, s'indica de forma clara.

La tenda virtual està dividida en diverses categories. Accedint a cadascuna d'elles es pot seleccionar els corresponents productes i la quantitat que es desitja comprar, a més d'informació sobre els mateixos: característiques, preus, foto. Els preus inclouen l'IVA corresponent.

El preu aplicable és el vigent en el moment de fer la compra, independentment de que posteriorment s'hagi modificat. Així mateix, les ofertes aplicables són les que estan activades i publicitades en el moment d'efectuar la compra.

Ecoalimentaria disposa dels productes que ofereix, però per circumstàncies puntuals pot no disposar d'un producte o de la quantitat suficient. En tal cas optarà per augmentar la quantitat d'altres productes demanats, si aquesta opció és raonable, o per servir sols els productes disponibles, deixant de facturar els que no se serveixin.

Ecoalimentaria informa que les fotografies publicades al web són a títol descriptiu, però que el producte rebut pot variar significativament respecte les imatges que apareixen al web.

Comanda

El web permet accedir ràpidament a les diverses categories i afegir productes a la cistella de la compra, podent el client processar la comanda en el moment que ho desitgi.

També es pot ultimar la comanda per correu electrònic enviant la relació i quantitat de productes a rebre a comandes@ecoalimentaria.es.

Finalment, hi ha l'opció de fer les comandes per telèfon trucant al 93-4270707, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 18:30 hores.

No hi ha comanda mínima.

Transport i lliurament

El client pot optar per rebre la comanda a domicili, amb un cost de:


Barcelona ciutat: 5 € (gratis per comandes superiors a 80 €)

Barcelona altres poblacions: 6 € (per qualsevol import)

Altres províncies: 9 € (per qualsevol import)

O bé pot recollir-la al local d'Ecoalimentaria, sense cap recàrrec.

El transport s'efectua de forma que els aliments es mantinguin en condicions adequades.

En el cas d'entregues que inclouen producte refrigerat, sols disponible per a Barcelona ciutat, aquest es transporta refrigerat per tal de que no perdi la fredor.

Zones de repartiment

Ecoalimentaria distribueix a Barcelona ciutat (inclosos productes refrigerats).

Ecoalimentaria distribueix a Barcelona província i puntualment a altres províncies (exclosos productes refrigerats).

Devolucions

Segons el disposat a l'article 4 del Reial Decret 1906/99, de 17 de desembre, el client disposarà d′un termini de fins a 7 dies hàbils per tal de resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense penalització alguna al seu càrrec. Pels productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici d′allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

Facturació i formes de pagament

La comanda es lliura amb un albarà valorat. Si el client desitja disposar de factura, cal que ho sol·liciti expressament.

Hi ha 3 formes de pagament: contrarreembolsament, per targeta de dèbit/crèdit, per transferència.

En el primer cas es paga al moment de la recollida o entrega a domicili. A domicili sols es cobra en efectiu. Al local també es pot pagar amb targeta.

En el segon cas el pagament es fa a través de passarel·la virtual amb el TPV del banc, amb la qual cosa les dades de la targeta són encriptades de forma segura i en cap cas Ecoalimentaria té accés a les mateixes.

En el tercer cas el pagament es fa per transferència prèvia a l'enviament de la comanda, al compte corrent d'Ecoalimentaria, i cal enviar notificació de la transferència per email.

De forma general, i explícitament per a pagaments amb targeta, Ecoalimentaria es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, la següent activitat també està prohibida explícitament: Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per www.ecoalimentaria.es estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i són titularitat exclussiva d'Ecoalimentaria. La propietat intel·lectual inclou el web amb tots els continguts, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la programació.

Responsabilitats

La responsabilitat civil d'Ecoalimentaria pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos. L'usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Ecoalimentaria per qualsevol concepte en cas d'insatisfacció amb els productes adquirits a la tenda virtual, o amb les fallades en l'accés al lloc web, incloent pèrdues de dades i altra informació que existís a l'ordinador o xarxa de l'usuari en el moment d'accedir a www.ecoalimentaria.es.

La informació sobre els productes és a títol informatiu. En cap cas Ecoalimentaria assumeix responsabilitat legal sobre dita informació, facilitada pels propis productors.

Ecoalimentaria tampoc es fa responsable del contingut dels enllaços a altres llocs webs dels que no en sigui titular, i que no pot controlar.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions de Servei es regeixen de conformitat amb la legislació vigent.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions de Servei, tant el client, com Ecoalimentaria, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.